دليل

آنکه می ماند
حسرت هزار رفتن را
در خیال خود پنهان کرده است
و زخم هزار تاول را
در پاهای خود؛

کاش می توانستم
با ترانه ای کوچک
حجم بزرگ دردم را
برای تو واگویه کنم...

رضا آل علی

/ 0 نظر / 5 بازدید