من بی تو

ميان دشت شب نشسته ام
و پهنه ی سياه آسمان
برای دیدگان من
از آن دل سياه تو سپيد تر.
شب سياه بی ستاره ها
شب مخوف بی حضور ماه
مثال قلب تو
کنون منم
چه بی هدف
نشسته در ميان ظلمت و سکوت
شکسته از تمام حرف های تو.

/ 0 نظر / 5 بازدید