خوشە جنون ئامیز

رعــشه در تن دارم از درد و تـعب
آی مگــــذارم به تنهـــایی و شــب
گرچه می بینــم که آیــی با شتاب
لیک جـان از مـن ستاند اضـطراب
خـوشــه عشــقی جنــون آمیــز را
سینــه دارد بــر من بستـه خیز را
ای تـــو آب شعلـــه های اضطراب
ای تو بخشاینده در تب تاب نـاب
در هـــــــوای جویبـــــاران تنـــت
ســوختــــم در سبــزه زار دامنــت
ای تنــت چون جنگلی پر راز ناک
ای سـرشتـــه در اوانی پـاک پاک
کـــاشف راز صـــدفهای تنــم
آشنـــای ناشنــاس تــو منــم
سينه بگشوده چو دريا آشنا
موجــها را کــن هـویــدا باشنا
آب شـــد در تب تــن مــن آب شـو
این تــن بیمــار مــا را تــاب شـو
لحظـــه ای در جویبــار لحظه هـا
با مــن گــم کـرده ره چنــدی بیـا
جـرعه ای این تشنه لب ده جام را
آشنــا کــن سرزمیــن کــام را
رعشـــه دارم در تـن از درد و تـعب
آشنــا کـن آشنــا جـامی به لـب

سوران حوسینی  soran

/ 0 نظر / 5 بازدید