دریا کمک کن تا بیابم ساحلم

زرورق شکفتن در دلم سر می کشد باز

مرغ امید در افق پر می کشد باز

در کوچه ی نور و صدا ره می سپارم

امشب اگر مرگم رسد حرفی ندارم

امشب گرفته گریه ها دست دلم را

دریا کمک کن تا بیابم ساحلم را

/ 0 نظر / 5 بازدید