سفر نکرده

لطفاً
آهسته و با سکوت وارد شوید
اما
اگر نتوانستید مهم نیست!
به خود نگوئید که می توانید با سکوت وارد شوید.
مشکل از فعل توانستن نیست
و یا حتی از شما،
چرا که من ( در آن زمان):
آهنگِ دلِتان را حس می کنم
یا تپش قلبِتان را
یاصدایِ نفسِ شما را!

اما اگر وارد شدید و مرا متعجب دیدید
که پرسیدم:
چه قدر بی سر و صدا؟
این را بدانید که ( در آن زمان و در هیچ زمانی ):
من
نه آهنگِ دلِ تان را حس می کنم
نه تپش قلبِ تان را
و نه صدای نفس تان را!

و این را هم حتماً بدانید:
که روحِ من در سفری بوده
که متأسفانه
او را از نیمه ی راه باز گردانده اید.
و همیشه به این دلیل بوده است
که من
سفر نکرده ام.

پس لطفاً
آهسته و با سکوت وارد شوید.

شاعر نازلی

/ 0 نظر / 5 بازدید