بمان نرو

نگاهتــ را برگردان
بی دلیل
بی حرفـــ
برو
سکوتـــ که می کنی
دلیل ِ نگفته اتـــ موجه می شود
بی سلام بیا
مدتی به
ایستـــ
نگو
و باز هم نگو
بی خداحافط برو
مبادا که این رسم بی
وفا
بوی ماندن دهد
برای رفتن هیچ لازم استـــ
فکرش را که کرده ای
دیگر
نمان
حرام میکنی
تمام دل تنگیم را
نگاهتــــ را برگردان
چشم به فردا
بدوز
و تکـــ تکـــ راه ها را بپیچ
و پیچ هارا نپیچ
زود می رسی
به حرفی
که نگفته ام
تو، و چند قدم جلوتر من
و نگاهی که برگشته استـــ
و من، آنقدر
بلند سکوتــــ کرده ام
که صدایتــــ نمی رسد
ساده استــــ
برای ماندن فقط
نرو
به ایستــــ

/ 0 نظر / 5 بازدید