دل واژه های من – رویای رنگینم

دل واژه های من رویای رنگینم

رویای رنگینم

هر روز و هر شب

هر لحظه و  هر ثانیه

برای رسیدن و برای رنگین کمان شدن  شاید برای پیوند  به آسمان آبی پاک

همیشه دعا می کنم

28/6/86  بامداد  1:20

/ 0 نظر / 5 بازدید