تمام ناگفته های ما

تمام نا گفته های ما از کجا شروع شد ؟

از کجا شروع شد این نگفتن ها

میدانی ولی هیچ نمی گویی

میفهمی معنی نگاه هایم را اما ...

با خودم میگویم نکند نمی داند عشق چیست ؟

یا  نمی فهمد  !

مگر میشود عاشق نشد ؟ مگر میشود نفهمد نگاه چه میگوید ؟

 

/ 0 نظر / 7 بازدید