خسته ام

خسته ام

خسته

به اندازه ی عظيم ترين کوهها

به عظمت کليمانجارو و کنيا

خسته ام

خسته

به اندازه ژرفترين اقيانوس ها


به ژرفای هند و اطلس و آرام

خسته ام

خسته

به اندازه سنگينی نگاه تو

سمیرا - قاصدک تنها

/ 0 نظر / 5 بازدید