دعوت

شعر از صمد نارونی
 كنار خواهم گذاشت
تمامشان را
چو درياي آزاد
چو آهو ، كنار صحرا
كنار خواهم گذاشت
 ترس را ، آرزو را
و با باد خواهم رفت
به ساحل دريا
بيا
تو هم بيا

/ 0 نظر / 5 بازدید