بی رحم

امشب
چشمانم
نشانی ِپرواز را
از دستان ِ تو ياد گرفت.

برای چه کسی
به آن زيبايی پريدی؟

من تقلب کردم!
اما چه بی انصافی ِبزرگی!
قبل از تقلب بود که
ترکه ی خيس ِجدايی
چشمانم را سرخ کرده بود!

     پریا آرین

/ 0 نظر / 5 بازدید