بابا طاهر

 

دلا در عشق تو صددفترستم 

که صد دفتر ز کونینازبرستم

منم آن بلبل گلناشکفته 

که آذر در تهخاکسترستم

دلم سوجه ز غصهوربریجه      

جفای دوست را خواهانترستم

مو آن عودم میانآتشستان 

که این نه آسمانهامجمرستم

شد از نیل غم و ماتم دلمخون   

بچهره خوشتر ازنیلوفرستم

درین آلاله در کویش چوگلخن    

بداغ دل چو سوزاناخگرستم

نه زورستم که با دشمنستیزم       

نه بهر دوستان سیم وزرستم

ز دوران گرچه پر بی جامعیشم      

ولی بی دوست خونینساغرستم

چرم دایم درین مرز و درینکشت          

که مرغ خوگر باغ وبرستم

منم طاهر که از عشقنکویان                 

دلی لبریز خون اندربرستم

 

/ 0 نظر / 5 بازدید