آرزو مند

نیلوفر ملا حسنی
گاه اشکیم وگاه لبخندیم
گاهگاهی به عشق پابندیم
گاه خاموش و دل ُ سراپاگوش
گاه سوسن زبان و پرپندیم
گاه گریانتریم زابر بهار
گاه برریش غصه می خندیم
گاه نومید و گاه امیدیم
به سر موی آرزو ُ بندیم
گر که زشتیم ُ فکر زیبائیم
گر جدائیم فکر پیوندیم
طالب و بی قرار مطلوبیم
با گل روی دوست خرسندیم
هر چه هستیم ِ‌با تو سرمستیم
هر چه هستیم ...آرزومندیم

/ 0 نظر / 5 بازدید