باز گشته ام

بازگشته ام


 

با کوله باری از شعر های ناگفته....تنها اینجامکان امن عاشقانه های من است ....
ساده هستمساده می بینمساده می پندارم زندگی رانمیدانستم جرم می دانند سادگی راسادگی جرم است و من مجرم ترین مجرم شهرمساده می مانم…ساده میمیرم…اما…ترک نمی گویم پاکی این سادگی را …
/ 0 نظر / 5 بازدید