کاش می شد

کاش می شد تنهایی و غربت
نگیرد صبر تو را از وفای من
کاش می شد زیبایی مهتاب
نگیرد روشنی افتابم را از سرای من
کاش می شد فاصله و فاصله ها
نگیرد از فراق تو امید من
کاش می شد دلتنگی و احساس
نگیرد از سراغ من وفای تو
کاش می شد روزهای افتابی
نگیرد از پناه من نگاه تو
کاش می شد خدای احساس
نگیرد از شکوه ی من کینه به دل
کاش می شد راز دلم
نگیرد از گریه تو قرار من
کاش می شدآسمان و زمین
نگیرد از قسمت من وجود تو
کاش می شد رنگ شب های دراز
نگیرد از سهم دل من صدای تو
کاش می شد... کاش می شد...

غریبه

/ 0 نظر / 5 بازدید