حلق آويز

 به دار میکشی

کسانی را که برای همیشه دوست نمیداری

من پله هائی را که به طناب دار تو می رسید

طی کردم

حلق آویز مانده ام

تا قانونی

مردنم را برایت گواهی کند

دست وپا نمیزنم

خلاصی نمی خواهم

تا وقتی که چوب دار هست

ترجیح میدهم

آویزان آن باشم .

شاعر حامد

/ 0 نظر / 5 بازدید