فردا چگونه است ؟

پروانه فتاحی طاهری

فردا چگونه است ؟
فردا را كسي نديده است
 نگاهم چشم انتظار فرداست
 لب هايم عشق را واگويه مي كنند
و انتظار
را در متن چشمانت
 غريب است اگر بگويم قريبم
 و دردرياي چشمانت اسيرم
 سهل است كه بگويم فردا چگونه است
 جوابي هست
 فردا زورق وارونه اي است
 كه به اعماق درياها مي رود
 و من در دنيايي پر از اميد
 با ماهي ها عهد مي بندم
 كه زورقم به
آنها لطمه اي نزند
 و دل آسماني خود را به ماهي ها هديه مي دهم
 و مهرم را به تو مي سپارم

/ 0 نظر / 5 بازدید