منم آن پرنده دل مرده

منم آن پرنده دل مرده
که درون چشمش
شوق پرواز زند سو
ليکن ...
قفسی تنگ در آغوش
گرفته است مرا
آسمان يک قدمی است!
ليک پرواز
با دو خط قرمز
گشت ممنون برای دل من
حسرت بال زدن
مانده است روی دلم
و فقط من اينجا ... شاهدم
شاهد پرواز هر آنکس که نيست
زندانی اين قفس تنهائی

سمیرا - قاصدک تنها

/ 0 نظر / 5 بازدید