ز پشت شيشه های شب

و پشت شيشه های شب
دل شکسته ام هنوز
به انتظار ديدنت
چرا ز شهر عاشقان رخت سفر ببسته ای؟
به من بگو بگو چرا به اين سفر برفته ای؟
 دل  از دلم بکنده ای؟
و قلب بی قرار من
هنوز غرق اشتياق
که شعله ی محبتت
ز پشت  شيشه های شب
دوباره سر برآورد.

حدیث
/ 0 نظر / 5 بازدید