پس از تو

بر تن آيينه هنوز
چشمان تو خوابيده است
بوی تن چون آتشت
در خانمان پيچيده است

فرش غم انگيز اتاق
در حسرت يک گام تو
طوطی مات در قفس
چيزی نگفت جزنام تو

خشکيده شد گلهای سرخ
پس از عبور تو زمن
ماهی کوچک جان سپرد
در درست نااميد من

شیدا . م

/ 0 نظر / 5 بازدید