عطار

عزم آن دارم که امشب نیم مست   پای کوبان کوزه ی دُردی به دست

سر به بازار قلندر در نهم            پس به یک ساعت ببازم هر چه هست

تا کی از تزویر باشم  خود نمای        تا کی از  پندار باشم خود پرست ؟

پرده ی پندار می باید درید                   توبه ی زهاد می باید شکست

                                        عطار

/ 0 نظر / 6 بازدید