از گلستان سعدی - باب هشتم

[1]دو کس رنج بیهوده  بردند و سعی بی فایده کردند : یکی آنکه

اندوخت[2] و نخورد و دیگر آنکه آموخت و نکرد .[3] 

            علم چندانکه بیشتر خوانی    

 

                              چون عمل در تو نیست نادانی

[1]. لطیفه 

[2]. مال گرد کرد 

[3]. علم آموخت و عمل نکرد 

/ 0 نظر / 5 بازدید