برفدانه ها

1
آهسته تر قدم بردار
گل قالی
احساس درد می کند

2
اشاره انگشت گفت:
نباید خطا کنم

3
اگر بخواهی و بگذاری
عبور عقربه های ساعت
آهسته می شود

4
با چاقو
قطره قطره می کنم دریا را
تشنه فراوان است

جواد شریفیان

/ 0 نظر / 5 بازدید