سايه ۱۰

کدام مست می از خون  ( سایه ) خواهد کرد      که  همچو خوشه انگور می فشارندم 

                               

                              (هوشنگ ابتهاج   سایه )

/ 0 نظر / 6 بازدید