كـربــلا دشـت ِخون وبـلا


مــكــان ،كـربــلا دشـت ِخون وبـلا ** زمان، بعد مرگ حسن ثاني مصطف?
هــدف، جــنــگ بـا پور خيرالنــسا** حســيـن مــرد حـق زاده ? مــرتـضـ?
مــقـــابــل،يـــزيد مظهر جهل وكين** هــمــان مــرد بــد طــيــنتِ ضـدِ ديـن
گــروه حــســين كــمتــراز صد نـفر** زآن ســـو? خـــ?ـــل زبـــونــانِ شــر
در اين سوي خــط لشـكـــران خــدا ** درآن ســـو? دونـــانِ از حـــق جــدا
پــســر هــاي ام الـبـنـيـن و عـلـــي ** نــــمــــودنــــد خــود را فـــداي ولــي
ز زيــنــب دو مــرد و يــل نــامــدار** بــر آورد ازخـــصــم جــنــگــي دمــار
سپس قاسم ابن الحســن شــد روان** بــه ســرعت بـه سـوي صف دشمنان
حــبــيــب و عــلي اكــبــرو عوسجه** نـــبــــردي دلـــيـــرانـــه و يــك تــنـه
نــمـــودنــد ودر خــون شناور شدند** ز بــهــر حــســيـن يار و ياور شد نـد
بــه ظهر دهـم از نــبـــرد حــســيــن** نــمــانــــده بــجـــز آه ســردِ حـسيــن
كــشــيـد از مــيـان تيغ وحمله نمود** ز گــيــتــي بــســاط زبــونـــــان زدود
زره، زهــد و تــقــواي بــي مـنـتـها** ســپـر، مــكــتــب و ســيره مـصـطفي
ســلاحــش ،كــــلام خـــداي عــلــي** دلــش گـــشـــتــه از نــور حق منجلي
بـهم ريخت شــ?ـرازه ? خـصــم دون** زخـــون ســـرش نــيــنــوا لالــه گـون
نــبــرد حـسين درس آزادگــي ســت** شهادت ســر آغــاز يــك زنــدگـي ست
براي حسيــن گريه كردن خطا سـت** لــقـب هــاي مظلوم و بي كس جفاست
نــبــرد حسين جنگ مظلوم نـيـسـت** به ميدان جسور است ومـغــموم نيست
چو حق با حسين بود بي كس نـبود** خـــدا يـــار او بــود گـــر كــس نــبـود
بــه تــاريــخ« جــاويــد» شـد راه او** شــهــامـــت، جـــوانــمــردي و جـاه او

/ 0 نظر / 6 بازدید