ارتعاش عشق

غروب هرگز به ارتعاش عشق پاسخ نمی دهمت

خواب قيلوله بر خود حرام کرده ام

به تماشای قوهای عاشق

کم آورده ام در درک عاجزانه ی عشق

اگر رسوایم کنی تنهایی اسارت را معنا می کند

رضا آشفته

/ 0 نظر / 5 بازدید