جشن

شاعر  ساره احمدی(س.سکوت)

 زیبایی

شاید

معنای مطلق یک لحظه ست

...

وقتی که فکر میکنی در انتهای زمین ایستاده ایی

اوجت را انکار نکن

...

همیشه آغوش های گشوده ء خلقت هست

در آخـــــــــــــــــر خط حتی باور کن

که همیشه لذت هست

و عشق هست

که من هستم

و لحظه هست

وقتی زیبــــــــــــایی ،

معنای مطلق ـ این لحظه ست.

و خنده های کوچک شادی

که بـــــــــــــودن را

و حـــــــــتی

نبودن را گاهی

جشن خواهند گرف

/ 0 نظر / 5 بازدید