كس نيست به من گويد آخر تو دردت چيست؟

شبنم ز اين الماس
با ياد تو خواهم ريخت
سكوت اين فضا گويد كه عشقت نيست
چنديست كه تنهايم
خانه ز مهر خاليست
با ياد تو ام اكنون
تو گو كه حرفت چيست؟
آري وفايت مرد
مشك با خون دلم آميخت
تنهاتر از تنها
بي هيچ كسم اينجا
كس نيست به من گويد
آخر تو دردت چيست؟

دریا مهربان ( مریم)

/ 0 نظر / 5 بازدید