سايه شيطان

سایه شیطانی من در عمق بی تو بودن چه بی ترانه مانده است
چه تهی شده ام از عشق
آه.....................................
دیگر برای از تو گفتن رمقی نیست
نشانی از عشق نمی بینم
دراین دوران هوس زده
هرکه می گوید عاشق است
دروغ است
صادق است
دروغ است
ولی من حاضر نیستم تو را فریب دهم
صادقانه می گویم عاشقت نیستم
لیاقتت را ندارم
مهم این نیست که در شعرم
قافیه های زیبا ولی پوچ را
کنار یکدیگر بگذارم و لاف بزنم که عاشقم
فریبت نمی دهم
جوابت نمی کنم
خرابت نمی کنم
دیگر بس است فریب
تا کی قسم هایی از جنس دروغ
تا کی شراری زین چراغ بی فروغ
خدا حافظ برای همیشه

بهنام حبیبی راد ( طالوع)

/ 0 نظر / 5 بازدید