مــــن شـــــرارم چيــــــستم ؟ســـــال ها پــر سيدم از خــــــودم كـــيستم  . آتـــــش ســــوارم , شـــــرارم چيــــــستم

   ديــــدمـش آنــــروز و مـــن دانســـــــتم او بــجز مـــن  , و مــــن بــجز او نيســـــــتم


/ 0 نظر / 6 بازدید