رقص در دود

از ني لبک آتشيني که به لب دارم ،
خاکستر انتظار مي ريزد ...
براي نواختنش ،
تمام نفس هاي نيامده ام را
مساعده گرفته ام .
ثانيه ،
يا سال ،
چه توفيري دارد ؟
من براي کسي مي نوازم ،
که هرگز ،
به رقص برنخواهد خاست ...

KAWA

/ 0 نظر / 7 بازدید