باران بهانه است من دلتنگ کسی هستم ...

باران که می بارد :

یکی باید باشد که به تو زنگ بزند و بگوید چترت را برده ای ؟

یکی که نگرانت باشد
حتی نگران اینکه زیر باران به این لطیفی خیس شوی …

یکی باید باشد که دست بکشد توی سرت و آب ها را کنار بزند …

اما چند وقتیست که باران دارد می بارد
و کسی به من نگفته چترت را برده ای ؟

و کسی نبوده که دست بکشد توی موهایم

اصلا همه ی اینها بهانه ایست
که وقتی باران می بارد یکبار دیگر یاد تو بیفتم …

/ 0 نظر / 14 بازدید