بیابادلم امشب به آسمان برویم

بیابادلم امشب به آسمان برویم
به پای بوسی آن یارمهربان برویم
به گریه دردل شب باخودم چنین گفتم
بیابه همره مجنون به بیکران برویم
بیابه همره یاران به فصل جوشش باران
به جویبارنگاه پری رخان برویم

دانیال رحمانیان از جهرم
/ 0 نظر / 5 بازدید