زندگی پوچ است


دل من غمگین است
                         غصه ام سنگین است
                                                   گر چه بی همنفسیم
                                                                               زندگی شیرین است
میل گل در دل من نیست
                         بال من خونین است
                                             اشک غم باید ریخت
                                                                                رسم دنیا این است
درد و رنج باید خورد
                       روز ما سنگین است
                                                      روز را باید دید
                                                                   لیکن چشم ما خونین است
گر چه که خوشحالیم
                         حال ما بد خیم است
                                                      زندگی غلغله ای است
                                                                                    بار را باید بست
زندگی را ول کرد
                          مرده را باید پرست
                                                       دل از این دنیا بکن
                                                                                   مرگ را باید دید

                           علیرضافولادی

/ 0 نظر / 6 بازدید