كـــــــاش...


كـــــــاش چـــــون پــرتــو خـورشـــــيد بـــــهار


ســــــحر از پـــــنـجـره مــــي تــابــــيدم

از پـــس پـــرده لـــرزان  حــــريــــر

رنـــگ چـــشمان تـــو را مـــي ديدم

/ 0 نظر / 6 بازدید