گله

و مرد در پی یک کوه سنگ می میرد
مدار آتش وسیگار، رنگ می گیرد
دوباره از پس اعداد ،دوازده، شش ، پنج
کسی برای زنی بوی ننگ می گیرد
و میرود به کناری دوباره مرد نحیف
که هرچه رنگ خدا بوی بنگ می گیرد
چه بچه گانه،برای رسیدنش به تو هم
میان مردن و بودن درنگ می گیرد

سید محمد صدرا طباطبایی

/ 0 نظر / 5 بازدید