بی خبری

از بی خبری همه عالم را خبر است
در این وادی چه کسی فکر سفراست
نه که انـدیشه رود فکــر رجوع
نه که فکـــر اندیــشه کند هنگام رکوع شاد و خرامان سر خــــوش و نادان
در هـــر لحظه شکستیم این پیـمان
گردیم هر لحظه شبیه بیش به حیوان
گـویی که ندارد درد تو درمان
مجتبی اسدی

/ 0 نظر / 5 بازدید