عشق من هستم !!!

 عشق را پیدا کن

در همین نزدیکی است !!

زیر تن پوش نگاه تو

سمت یک جرعه ناب

گستاخی است ولی باید گفت....

عشق من هستم....

همرنگ صدای تو که از تنهایی دلتنگ است

هم نفس با تو .....

هم رنگ با چشم های تو

وقتی به تماشا نشسته اند

هم اندازه با دستهای تو

وقتی به سمت نیاز ایستاده اند

ذره ذره این خاک

قطره قطره این احساس مشترک

تنها برای رویش ما آفریده شد .

چگونه بی تفاوت رد میشوی ....

بی آنکه ببویی؟؟

این گل از آن توست 49.gif

شاعر حامد

/ 0 نظر / 5 بازدید