نگاه

آن شب که نگاه شرم آلود
برخنجرتيزابروان بانویی
خيره شد
بلوراعتمادشکست
وآفتاب يک عمراميد
تيره شد
درکشمکش ميان تقدير
وترديد
زخمی عميق برسينه ی سرنوشت بجا ماند
شاعر آرزو رابه پايان رساند
که درجنگ مابين ظلمت
ونور
هوس برنفس چيره شد
رحیم.م.آلهاشم
/ 0 نظر / 5 بازدید