هم صدا

گر به دلت ناله ی دلدادگيست

گر به لبت شور هم آوازگيست

گر به رخت چهره ی آوارگيست

گر به سرت نطفه ی آزادگيست

در ره اين راه پر از سادگی

همره تو اين منه بی مدعيست

۳/مارچ/۲۰۰۰

شاعر دلام نژاد

/ 0 نظر / 6 بازدید