اثر

گـل از گيسوي خوشبويت اثر دارد

وگـرنه از كـجا گـل اين هـنر دارد

اگرگل‌درچمن هم‌رنگ‌و بويي‌داشت

گـمان از روي زيـبايـت خـبر دارد

سـپيد اسـت روي زيبايت سيه ابرو

همان رنگي كه بر چهره سحر دارد

گل از خجلت‌درون‌غنچه اش ‌پيچيد

چـنين گـل از مـلاقاتت حذر دارد

پـرستوي مـهاجر چـون گـشايد پر

بـه قـصد ديـدنت شـوق سفر دارد

بـيا ديـگر كـه جز ديـدار چشمانت

بـميرد دل امـيدي گــر دگـر دارد

درخـت اينجا زبارش خم شد آخراو

بـراي لــمس دســتانت ثـمر دارد

سید علاء الدین حسینی  ( شیدا )

/ 0 نظر / 8 بازدید