طلسم یادت

 

 

امدی لبخندزدی فرداشد

صبح نشد مراغرق لبخندت کردی

شب رادزدیدی برگرد لبخندت را جاگذاشتی

 

 

درانتظارباران درانتظارقایق

درانتظارموج در انتظار باد و برق 

که شایدباران ببارد.. بیداری یا که ـ ـ ـ 

میشنوی باران می بارد  و من با طلسم یا  تو تا سحر بیدار بیدارم 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید