نمازی شکسته

 غمی نهفته به جانم که عیـن لبخـند اسـت
شکفته خاطر از آنم ،که با تو پیونداست
مکن مـلامـت دل را ، که در صـفای خیال
به کنج مروه ی عـشق تو آرزومـند اسـت
مگو که راه من از دل جداسـت ؛ می دانم
بگو مسـافت دل تا خـط فنا چـنـد اسـت
بپیچ تا سر شـاخ وصــال " نیلـوفـر "
مپیچ بر دل دیوانه ای که در بند اسـت
مسـافران دیـار امـید ، و در راهـیـم
که قلب ما به نمازی شکسته ، خرسند است

شاعر نیلوفر ملا حسینی

/ 0 نظر / 6 بازدید