شاگرد اولم البته از اخر کلاس

از ٢ خرداد امتحانام شروع میشه  ٣ خرداد 4 تا کتاب با هم امتحان دارم  + یک درس عمومی که اون و غایب میشم  آخه هیچی نمیخونم  خجالت

چند روز پیش  مهسا دوستم بهم اس داد که کتابمو گم کردم نیشخند گفتم خوب من چیکار کنم چی بگم الان بهت ؟ گفت بگو من چیکار کنم سوال  گفتم چمچاره متفکر  

 سر کلاس به استاد رو انداختم گفتم استاد این دوستمون همه جا رو گشته کتاب و پیدا نکرده استاد هم رومو زمین ننداخت گفت کتاب من و بر داره واسته امتحان .

 به به خوشم اومد دوست به من میگن خجالت   مهسا اگه منو نداشتی چیکار میکردی ؟

موقع برگشتن از کلاس رفتیم پارک  6 نفری بودیم بستنی گرفتم خوردیم خوشمزه همه هم مهمون من بودن فرشته 

موقع برگشتن به خونه سوار اتوبوس شدم از این دستگیره ها  گرفته بودم که اتوبوس یکهو ترمز کرد با دستگیره از اون تح سر خوردم رفتم جلو به رو خودم نیاوردم اوه قهقهه

وایی امتحانام تعجب نگران 

/ 0 نظر / 5 بازدید