از گلستان سعدی - باب هشتم

کسی که لطف کند با تـو  ، خـاک پایش باش

 

               و گـر ستیزه برد ،  در  دو چشمش آکن خـاک

 

سخن بلطف و کـرم بـا درشتخوی مـگوی

 

               کـه زنـگ خورده نـگـردد بنرم سوهان پـاک

 

/ 0 نظر / 5 بازدید