یک نگاه دیگر

لبریز از نگاهت نمی شوم در کنج پنجره

می پایم رهگذران عاشق را با نگاه بلند

دورها را نزدیک می بینم جار مرغان دریایی

می رود کشتی به دریایی با حوصله ی عاشقان

مبهوت حضورت می ایستم تا یک نگاه دیگر

رضا آشفته

/ 0 نظر / 5 بازدید