اعتیادم به سکوت فطری نیست

در انحنای زمان
تعطیل میشود
نگاهی که از عمق
سهمی ندارد
چشمها و اندیشه ها
همان قدر بسته میشوند که
گوشها و دهن ها باز میشوند
اندوهگینم از
جاده های ممتد خاموشی
وقتی" ادب "
در قلمرو سکوت زاد و ولد میکند
"نبوغ " هم به یوغ مزین میشود
اگر خدا مثل ما حرف میزد!
تایید میکرد که
اعتیادم به سکوت فطری نیست
بلکه
پاداش بستن پنجره های چشم
و گشودن دروازه های محاوره است!

عاکف.م

/ 0 نظر / 6 بازدید