بیدل دهلوی

آرزوی دل چو اشک از چشم ما افتاده است.......

مدُعا چون سایه ای در پیش پا افتاده است.......

گـو هر امیُد ما قـعر توکل کرده ساز...................

کشتی تدبیر در موج رضا افتاده است ..............

تا قیامت بر نمی خیزد چو داغ از روی دل...........

سایه ی ما ناتوان هر کجا افتاد ه است.............

بیدل دهلوی

/ 0 نظر / 5 بازدید