از گلستان سعدی - باب هشتم

[1]ملک از خردمندان جمال گیر دو دین از پرهیز گاران کمال یابد .[2]

پادشاهان بصحبت [3] خردمندان از آن  محتاج [4]  ترند که خردمندان بقربت پادشاهان .

        پندی اگر بشنوی ای پادشاه در همه عالم[5] به از این پند نیست

                               جز بخردمند مفرما عمل گرچه عمل کار خردمند نیست

[1].  حکمت

[2]. پذیرد

[3]. بنصیحت

[4]. خردمندان محتاج

[5]. دفتر

/ 0 نظر / 5 بازدید