بترس از شعله های زیر خاکستر

«بیا بنشین و با مردم مدارا کن

گره از کار این افتادگان وا کن

بترس از شعله‌های زیر خاکستر

بیا اندیشه اندوه فردا کن

هزاران تاج سلطانی، دو صد تخت سلیمانی

فلک بستاند از دستت به آسانی

که این تخت بلند جم، نه بر شاهان سامانی

وفا کرد و نه بر پرویز ساسانی

که این رسم فلک باشد

نه شاهنشاه بشناسد نه روحانی

مباد آن دم که چنگیزی بپا خیزد

کشاند آشیانت را به ویرانی

همای از خواندن این فتنه پروا کن

چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی»

/ 0 نظر / 81 بازدید